Masz pytania, zadzwoń: +48 669-262-251

Regulamin

Niniejszy Regulamin jest naszą własność intelektualną. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie tego Regulaminu w tym również wyciągów lub fragmentów z Regulaminu mających na celu komercyjne oferowanie usług i/lub towarów jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia i nadużycia bez wiedzy i/lub wbrew woli autora, będzie podlegało dalszym konsekwencjom wraz z podjęciem stosownych działań prawnych. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i korzystania ze sklepu www.marvol.pl . Aktualne wersje wszystkich dokumentów są dostępne na stronie, a archiwalne wersje są przechowywane w siedzibie naszej firmy pod adresem "MARVOL" Anna Perlińska ul. Galla Anonima 20A/5, 60-561 Poznań oraz są do wglądu na życzenie klienta.


CENY

1. Wszystkie ceny podawane na Stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Przy każdym produkcie podawana jest cena brutto (zawierająca 23% VAT)


 ZAMÓWIENIA

1. Nasz Sklep umożliwia Klientom:

 • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

6. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem

8. Zajerestrowany Klient ma wgląd do swoich zamówień w zakładce "Moje konto". Zarejestrowani oraz niezarejestrowani klienci dostają informację na temat zamówień drogą mailową.

9. Tekst umowy przechowywany jest na stronie sklepu oraz przesyłany jest drogą mailową do klienta. Do tekstu umowy nie mają dostępu osoby postronne oraz nie jest on wykorzystywany w celach marketingowych. Treść umowy stanowi treść potwierdzonego przez klienta zamówienia oraz regulamin.


DOSTAWA

1. Towar zamówiony w Naszym Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Pocztex Kurier. W skrajnych przypadkach przesyłki mogą być dostarczone przez przewoźników takich jak DPD, oraz InPost,

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Wraz z towarem wydawany jest wybrany przez klienta dokument sprzedaży (paragon lub Faktura-VAT)

4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.


PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: Przed wydaniem towaru klientowi:

 • Przelew na rachunek bankowy za pośrednictwem portalu Transferuj.pl
 • Przelew bezpośrednio na numer konta podany w opcji "Przelew na konto"
 • Płatność przewoźnikowi przy wybraniu opcji paczki pobraniowej

Sklep Marvol może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sklep Marvol jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.


ZWROT TOWARU I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.marvol.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: "MARVOL" Anna Perlińska ul. Galla Anonima 20A/5, 60-561 Poznań lub mailowo na adres marvol@vp.pl

2. Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

3. Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: "MARVOL" Anna Perlińska ul. Galla Anonima 20A/5, 60-561 Poznań

4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez "MARVOL" Anna Perlińska ul. Galla Anonima 20A/5, 60-561 Poznań świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 

 


REKLAMACJA TOWARÓW

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep Marvol. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest napisanie odpowiedniej wiadomości email na adres sklepu lub listu na adres "MARVOL" Anna Perlińska ul. Galla Anonima 20A/5, 60-561 Poznań.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku jego braku, Sklep Marvol dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w systemie naszej strony.

7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

8. Dostarczenie towaru jest bezpłatne: w tym celu prosimy o kontakt z naszym sklepem w celu wysłania kuriera po odbiór niezgodniego lub uszkodzonego towaru

9. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

10. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sklepu Marvol, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.


KLAUZULA SOLWATORYJNA

1. Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa kraju w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

2. Sklep Marvol ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. Korzystanie z Naszego Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • Opera Browser w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • Chrome lub Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 320x240 pikseli.

Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Marvol, należy je wszystkie wyłączyć.

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej sklepu.

5. Regulamin ten nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sklep internetowy Marvol jest prowadzony przez:

"MARVOL" Anna Perlińska

ul. Galla Anonima 20A/5

60-561 Poznań

NIP: 599-273-35-98

 

dalej nazywanej "Sprzedającym" umożliwia zakup towarów pod adresem www.marvol.pl